Straff Skader

Brukerne kan behandles humant.

For å ilegge noen en reaksjon for bruk eller besittelse av narkotika, må politiet i dag bevise ut over enhver rimelig tvil at brukeren er skyldig. Dette innebærer i praksis at de må finne narkotika, enten i eller på brukerens kropp. Dersom brukeren nekter å samarbeide, kan dette innebære ransaking under klærne eller inni kroppsåpninger, eller blodprøver som tas mens brukeren holdes fast med makt. Rusreformen innebærer at beviskravet senkes til sannsynlighetsovervekt, slik at funn av narkotika ikke vil være nødvendig for å oppklare sakene. Politiet vil da ikke lenger vil trenge å ty til slike inngripende virkemidler.